Copyright

Deze site is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Laarhoven ICT. De informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Bio Algeen. Het gebruik van deze site betekent dat de bezoeker van www.bioalgeen.nl of www.bioalgeen.com zich stilzwijgend akkoord verklaart.

Aansprakelijkheid

Bio Algeen is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen of genomen worden op basis van de op deze site verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data d.m.v. deze site;

Bio Algeen behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde eenzijdig aan te passen.